About US

                      บริษัท เอส เอส ที จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายสินค้าและให้บริการ
                  ด้านระบบนิวเมติคและไฮโดรลิค แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณทล


                  เราได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบนิวเมติคมาตลอดระยะเวลา 17 ปี โดยมีสินค้าหลักคือ SMC ซึ่งเป็นหนึ่ง
                  ในผู้นำด้านระบบนิวเมติคของโลก ปัจจุบันเราได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้แทนจำหน่าย
                  สินค้าของ บริษัท เอส เอ็ม ซี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั่งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา

 

                  โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินการ บริษัทฯได้เพิ่มความหลากหลายในตัวสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ
                  ความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมในหลาย กลุ่มอุตสาหกรรมอีกด้วย

 

                  เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าทีมงานที่มีประสบการ์ณของเรา สามารถให้บริการและคำแนะนำแก่ลูกค้าได้อย่าง-
                  มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการจัดโปรแกรมเทรนนิ่งในเรื่องระบบลม แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจ
                  เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถประหยัดพลังงานและยังช่วย ลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย

 

Copyright © by SST co.,ltd. All rights reserved.2009
54/41 moo 13 Navanakorn Industrial Estate, Phaholythin Rd., Klong Nueng, Klong Luang, Pathumthani 12120
Tel : 02-909-0500 Fax : 02-909-0503  E-mail : contact@sstcompany.com